Codi de conducta de proveïdors

Índex

1. Propòsit
2. Abast
3. Normes i principis
      3.1 Drets humans
      3.2 Integritat professional
      3.3 Condicions laborals
      3.4 Igualtat i no discriminació
      3.5 Qualitat i seguretat del producte
      3.6 Sostenibilitat mediambiental
      3.7 Salut i seguretat
      3.8 Propietat intel·lectual
      3.9 Confidencialitat de dades
4. Suborn i corrupció
5. Informe d’incompliment

 

1. Propòsit

El Codi de proveïdors de GBfoods (d’ara endavant, el “Codi”) conté tots els principis i valors essencials que han de regir i inspirar la relació establerta entre els proveïdors de béns i serveis i els seus proveïdors subcontractats (d’ara endavant, els “Proveïdors”) i les empreses i treballadors que integren el Grup GBfoods (d’ara endavant, el “Grup”), en alineació amb les millors pràctiques que proposa l’OCDE per a les empreses multinacionals i amb el Codi ètic del Grup.

2. Abast

L’abast d’aquest Codi comprèn tots els Proveïdors del Grup. De la mateixa manera, aquest Codi s’aplica a totes les empreses del Grup (incloses les filials), i a tots els seus empleats (temporals i fixos).

3. Normes i principis

Les normes d’aquest Codi no substitueixen, sinó que complementen, les normes de qualsevol acord o contracte existent entre els Proveïdors i el Grup. El Grup espera que els Proveïdors s’esforcin al màxim per complir amb les millors pràctiques i les normes sectorials i internacionals. A més, el Proveïdor farà tot allò que estigui al seu abast per respectar la legislació penal i les normes vigents, i en particular el compliment de les normes següents detallades en aquest Codi:

3.1 Drets humans

El Proveïdor, si escau, haurà d’adoptar les mesures pertinents per garantir el respecte dels Drets Humans dins de la seva organització, tal com es preveu a la Declaració Universal dels Drets Humans (en especial l’article 23).

3.2 Integritat professional

Els proveïdors han de treballar de manera ètica i honesta, promovent l’honestedat, la igualtat i la integritat. A més, els Proveïdors hauran de complir la regulació vigent relacionada amb els aspectes essencials de la seva activitat. En cas de subcontractar qualsevol activitat relacionada amb els béns o serveis per al Grup, els Proveïdors garantiran la traçabilitat i transparència al llarg de tota la relació amb els subcontractistes. Els Proveïdors no han d’oferir ni promoure de cap manera cap benefici personal o inadequat que prohibeixi la legislació vigent, ni directament ni a través d’intermediaris.

3.3 Condicions laborals

  • Un tracte just: el Proveïdor oferirà als seus empleats unes condicions justes i equitatives d’ocupació en relació amb diferents àrees.
  • Ocupació de menors d’edat: les persones que no estiguin en edat legal per treballar no podran ser contractades per treballar de nit ni en condicions perilloses.
  • Ambient de treball: els Proveïdors proporcionaran als seus empleats un ambient de treball saludable i segur.
  • Sense assetjament ni abusos: el Proveïdor es comprometrà a proporcionar un lloc de treball lliure d’assetjaments i abusos. El Proveïdor no podrà amenaçar els treballadors amb accions severes o inhumanes.

A més, el manteniment de les instal·lacions haurà de complir les normes legals i reglamentàries pertinents.

3.4 Igualtat i no discriminació

El Proveïdor ha de tractar els seus empleats amb dignitat, respecte i integritat. A partir del moment mateix de la seva contractació, el Proveïdor no podrà fer ús de pràctiques ni prendre decisions discriminatòries basades en la raça, la religió, el sexe, l’edat, l’aptitud física, la nacionalitat, l’orientació sexual, l’afiliació política, l’afiliació sindical, les proves mèdiques o l’estat civil.

3.5 Qualitat i seguretat del producte

Els Proveïdors garanteixen que tots els productes subministrats al Grup compleixen les regulacions i la legislació vigent en matèria de qualitat i seguretat alimentària, així com els permisos necessaris. Els Proveïdors hauran d’informar immediatament el Grup sobre qualsevol informació o sospita relacionada amb la seguretat alimentària.

S’implementarà un sistema de gestió de qualitat i seguretat alimentàries d’acord amb els principis de l’APPCC (o HACCP, per les seves sigles en anglès) i la legislació vigent. Serà convenient la certificació del sistema de gestió contemplat al programa de certificació reconegut per la Iniciativa Mundial de Seguretat Alimentària, o GFSI per les seves sigles en anglès (http://www.mygfsi.com/).

3.6 Sostenibilitat mediambiental

El Grup requereix que el Proveïdor compleixi els requisits legals relacionats amb la protecció mediambiental i els permisos necessaris. El Proveïdor complirà les normes i la legislació vigent relacionades amb substàncies, productes químics i materials perillosos, així com amb les restriccions de materials i els requisits de seguretat de productes i equips. Els Proveïdors optimitzaran el consum de recursos naturals, incloses l’energia i l’aigua, i faran tot el possible per reduir al mínim la producció de rebutjos sòlids, aigües residuals i emissions de gasos. Es recomana seguir un sistema de gestió mediambiental, com la certificació ISO 14001 o l’EMAS.

3.7 Salut i seguretat

La salut, la seguretat i el benestar dels treballadors són importants per a GBfoods. El Proveïdor haurà de complir les lleis i normes de salut i seguretat vigents. El Proveïdor haurà de proporcionar als treballadors mesures adequades de protecció individual i col·lectiva per tal de prevenir malalties ocupacionals i accidents laborals.

El Proveïdor estarà preparat per a situacions d’emergència. Això inclou procediments d’evacuació i notificació als treballadors, simulacres i capacitació per a situacions d’emergència, subministraments adequats de primers auxilis, equips apropiats de detecció i extinció d’incendis i sortides d’emergència adequades.

3.8 Propietat intel·lectual

El Proveïdor respectarà els drets de propietat intel·lectual. La transferència de tecnologia i coneixements es realitzarà de manera que els drets de propietat intel·lectual estiguin protegits.

3.9 Confidencialitat de dades

En cas que GBfoods comparteixi qualsevol dada personal durant la nostra relació, el Proveïdor que rebi la informació respectarà les lleis i els requisits sobre la regulació de privacitat de dades.

4. Suborn i corrupció

El Proveïdor no tolerarà, permetrà ni s’involucrarà en cap acte de corrupció, extorsió o suborn en relació amb la seva activitat comercial, ni directament ni indirectament. De la mateixa manera, el proveïdor haurà d’aturar immediatament qualsevol activitat il·legal que pugui considerar-se un incentiu per a una decisió favorable.

5. Informe d’incompliment

Els Proveïdors informaran sobre qualsevol sospita d’incompliment de les normes, lleis o d’aquest Codi. El Grup es reserva el dret de controlar i verificar el compliment per part dels seus Proveïdors dels principis i normes establerts en aquest Codi. En cas d’incompliment per part del Proveïdor de qualsevol dels principis o normes continguts en aquest Codi, el Grup es reserva el dret d’exigir l’adopció de les mesures correctives necessàries, com també l’exercici de qualsevol acció legal que li pugui correspondre. Es podrà informar dels incompliments a la persona de contacte del Grup o de manera confidencial a través dels canals següents:

Descarregar el formulari d'acceptació